گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد (شرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو)

المان پست گرید

تفاهم نامه همکاری شرکت های بین المللی فولاد تجارت دالاهو و خدمات عمومی فولاد

تفاهم نامه همکاری شرکت های بین المللی فولاد تجارت دالاهو و خدمات عمومی فولاد

تفاهم نامه همکاری شرکت های بین المللی فولاد تجارت دالاهو و پارت گوال امضا شد

تفاهم نامه همکاری شرکت های بین المللی فولاد تجارت دالاهو و پارت گوال امضا شد

جلسه بررسی عملکرد شش ماهه شرکت زغال سنگ کرمان

جلسه بررسی عملکرد شش ماهه شرکت زغال سنگ کرمان

تفاهم نامه همکاری شرکت های بین المللی فولاد تجارت دالاهو و خدمات عمومی فولاد

تفاهم نامه همکاری شرکت های بین المللی فولاد تجارت دالاهو و خدمات عمومی فولاد

طی مراسمی با حضور پیمان نوشادی معاون اقتصادی و برنامه ریزی صندوق بازنشستگی فولاد، تفاهم نامه همکاری فی مابین شرکت های خدمات عمومی فولاد و فولاد تجارت دالاهو امضا شد. به گزارش روابط عمومی شرکت بین المللی فولاد تجارت ...
تفاهم نامه همکاری شرکت های بین المللی فولاد تجارت دالاهو و پارت گوال امضا شد

تفاهم نامه همکاری شرکت های بین المللی فولاد تجارت دالاهو و پارت گوال امضا شد

همکاری و مشارکت در زمینه مطالعات و انجام عملیات اکتشافی در محدوده های معدنی اسفندقه و زغالسنگ کرمان، همکاری و مشارکت به منظور استخراج و بهره برداری معادن و همکاری در جهت سرمایه گذاری به منظور احداث کارخانه فروکروم ...
تفاهم نامه همکاری شرکت های بین المللی فولاد تجارت دالاهو و خدمات عمومی فولاد

تفاهم نامه همکاری شرکت های بین المللی فولاد تجارت دالاهو و خدمات عمومی فولاد

تفاهم نامه همکاری شرکت های بین المللی فولاد تجارت دالاهو و پارت گوال امضا شد

تفاهم نامه همکاری شرکت های بین المللی فولاد تجارت دالاهو و پارت گوال امضا شد

جلسه بررسی عملکرد شش ماهه شرکت زغال سنگ کرمان

جلسه بررسی عملکرد شش ماهه شرکت زغال سنگ کرمان

تفاهم نامه همکاری شرکت های بین المللی فولاد تجارت دالاهو و خدمات عمومی فولاد

تفاهم نامه همکاری شرکت های بین المللی فولاد تجارت دالاهو و خدمات عمومی فولاد

تفاهم نامه همکاری شرکت های بین المللی فولاد تجارت دالاهو و پارت گوال امضا شد

تفاهم نامه همکاری شرکت های بین المللی فولاد تجارت دالاهو و پارت گوال امضا شد

تفاهم نامه همکاری شرکت های بین المللی فولاد تجارت دالاهو و خدمات عمومی فولاد

تفاهم نامه همکاری شرکت های بین المللی فولاد تجارت دالاهو و خدمات عمومی فولاد

تفاهم نامه همکاری شرکت های بین المللی فولاد تجارت دالاهو و پارت گوال امضا شد

تفاهم نامه همکاری شرکت های بین المللی فولاد تجارت دالاهو و پارت گوال امضا شد

جلسه بررسی عملکرد شش ماهه شرکت زغال سنگ کرمان

جلسه بررسی عملکرد شش ماهه شرکت زغال سنگ کرمان

انتصاب مدیر عامل شرکت معادن زغال سنگ کرمان

انتصاب مدیر عامل شرکت معادن زغال سنگ کرمان