طرح فاضلاب شهری بافق(شرکت سنگ آهن مرکزی ایران)

اهداف طرح:

هدف از پروژه فاضلاب شهری بافق جمع آور فاضلاب شهری و تصفیه جهت استفاده در معدن سنگ آهن مرکزی بافق میباشد.در این پروژه ابتدا فاضلاب توسط شبکه  جمع آوری شده و با انتقال به تصفیه خانه ،تصفیه و به معدن  منتقل میشودآب منتقل شده به  معدن در مخازن جهت استفاده ذخیره خواهد شد. این پروژه جز طرح های زیرساختی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران می باشد.ظرفیت سالیانه طرح در فاز اول ٢.۵ میلیون مترمکعب و  در طرح توسعه  ٣.٨ میلیون مترمکعب می باشد.

موقعیت جغرافیایی طرح:

۳۰ کیلو متری شمال خرمشهر و ۱۰۰ کیلومتری جنوب غربی اهواز، در امتداد جاده اهواز – خرمشهرشهر بافق

پیمانکار اصلی:

شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

فعالیت های اجرایی طرح:

——————

زمانهای کلیدی طرح:

—————–