اهداف کلی

حضور در بازار سرمایه بعنوان نهاد مالی صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد(مدیریت و سهامداری شرکت های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی( با هدفی راهبری بازار در گروه فولاد و صنایع مرتبط)

اهداف اختصاصی:(OBJECTIVES)

1.      ایجاد زنجیره تأمین تولید و فروش فولاد جهت کسب ارزش افزوده حداکثری

2.      تمرکز بر روی در صنعت فولاد و خروج از سرمایه گذاری های ناهمگون از طریق مدیریت سهام و شرکت های در اختیار و زیرمجموعه

3.      ارتقاء نظام های کسب و کار با تبعیت از سیاست های ابلاغی صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد جهت برندسازی و ارتقاء جایگاه برند که برآیند آن توسعه و افزایش سهم بازار است

4.      بکارگیری و فعالیت بر اساس ابزارهای نوین و دقیق مدیریت منابع و مصارف جهت به حداقل رساندن خطا و زمینه های فساد