منشور اخلاقی کارکنان

با استعانت از خداوند متعال بر خود تکلیف می دانیم:

 1. 1.رفتار سازمانی مبتنی بر پایبندی به قوانین در راستای چشم انداز و مأموریت های هلدینگ داشته باشیم.

 2. 2.همکاری صمیمانه توأم با نظم، انضباط و رعایت سلسله مراتب سازمانی که از اصول بنیادین ما است داشته باشیم.

 3. 3.بهره صحیح از اختیارات سازمانی را در کلیه سلسله مراتب جهت حصول اهداف، جزو ارکان اساسی داشته باشیم.

 4. 4.صیانت از اطلاعات، دارایی و منافع سهامداران و ذینفعان را همواره سرلوحه امور داشته باشیم.

 5. 5.حفظ و رعایت ارزشهای اخلاقی، مذهبی، سازمانی و کرامت انسانی را سر لوحه کلیه امور و فعالیت ها دااشته باشیم.

 6. 6.سرمایه انسانی را بالاترین دارایی مجموعه دانسته و جهت کسب مهارت و دانش حرفه ای خود و پیاده سازی تفکر استراتژِیک و توسعه پایدار فعاللیت و بهبود فرآیند ها که موجب بهره وری هلدینگ می شود را سرلوحه امورات داشته باشیم.

 7. 7.مسئولیت پذیری، وجدان کاری، سعه صدر و استقبال از پیشنهادات و انتقادات و فرهنگ پاسخگویی شایسته و وفاداری به منافع شرکت را در کلیه وظایف محوله سرلوحه امورات داشته باشیم.

 8. 8.رعایت بهداشت فردی و گروهی و نیز رعایت مقررات ایمنی و زیست محیطی را به جهت حفظ سلامت خود و دیگران و جلوگیری از هزینه ای تحمیلی سرلوحه فعالیت های خود داشته باشیم.

 9. 9.اعتباری را بالاتر از اعتماد عمومی درون سازمانی و تعامل با مشتریان نمی دانیم و با عنایت به قوانین و مقرارت ابلاغی هلدینگ تمام مساعی خویش را جهت شفاف سازی سازنده و محرک در تمامی امور محوله داشته باشیم.

 10. 10.عدم استفاده غیر قانونی از اطلاعات هلدینگ جهت منافع شخصی خود و دیگران را جزو ارکان اساسی داشته باشیم.

 11. 11.رعایت آراستگی و پوشش ظاهری با استاندارد تعیین شده از سوی هلدینگ جهت هویت بخشی به برند شرکت را همواره جزو اصول داشته باشیم.

 12. 12.در برخورد با مشتریان حقیقی و حقوقی(در صورت ورود به بازار سرمایه بعنوان نهاد مالی)اعتقاده راسخ داریم مشتریان ولی نعمت ما هستند و همواره حق پرسشگری و اقناء در چهارچوب قوانین هلدینگ را برای ایشان جزو اصول اساسی داشته باشیم.

 13. 13.دوری از هرگونه تبعیض نژادی، قومی، مذهبی، جنسی و رعایت احترام، عدل و انصاف را در گفتار و رفتار جزو اصول لاینفک رفتار سازمانی داشته باشیم.

 14. 14.استفاده صحیح و بهینه از امکانات و دارایی های شرکت و حفظ و حراست از آنها را جرو اصول شرکت داشته باشیم.

 15. 15.اخذ هرگونه هدیه مالی و غیر مالی را غیر قانونی و مشمول برخورد متناسب می دانیم.