ماموریت

  1. 1.خلق ارزش و ثروت در چهارچوب بازدهی نقدی و ارزش افزوده حاصل از سرمایه گذاری های تخصصی در گروه فولاد.

  2. 2.ایجاد زنجیره تأمین از نهاده تا ستاده و فروش با تأکید بر فعالیت در بازار سرمایه

  3. 3.سرمایه گذاری بلند مدت در بستر تخصصی فولاد و معامله گری یومیه جهت اخذ سود حداکثری با بهره از هم افزایی فی مابین سرمایه گذاری و معامله گری

  4. 4.تحقق انتظارات سهامداران محترم در خصوص کسب سود حداکثری و پرداخت در زمان مناسب.