باور و ارزش ها

  1. 1.شفافیت در منابع، مصارف، اهداف و عملکرد و برنامه های عملیاتی

  2. 2.حرکت در جهت منافع ملی و همسو با توسعه متوازن و پایدار

  3. 3.اخلاق مداری در سرمایه گذاری و تمرکز بر روی نقشه راه راهبردی هلدینگ

  4. 4.تأکید بر شایسته سالاری و بهره از ابزاری های نوین و دقیق جهت تعالی روز افزون و کاهش هزینه ها

  5. 5.دوری از هرگونه سفته بازی و بهره از انحصارهای ناسالم

  6. 6.رعایت اصول حرفه ای و رقابت سازنده با فعالان همگروه صنعت

  7. 7.حفظ و حراست از منابع طبیعی و محافظت از محیط زیست.

  8. 8.ایفای مسئولیت های اجتماعی خاصه در مناطق مورد فعالیت.