گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد (شرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو)

گام مهم موسسه صندوق فولاد در شفاف سازی با راه اندازی سامانه شفافیت

به منظور افزایش شفافیت به عنوان شعار محوری وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی سامانه هوشـمند داشـبورد
مدیریتی صندوق بازنشستگی فولادراه اندازی می شود.

به گزارش روابط عمـومی صنـدوق بازنشسـتگی فولاد، این سامانه که به منـظور ارائه اطلاعـات به روز و برخــط از کلـیه
آمارهای مربوط به شرکتهای تابعه و صندوق راه اندازی گردیده است چشم انداز مناسبی از شفـافیت و سلامت مالی
و اداری را در صنـدوق فولاد ترسیم خواهـد نمود. استــقرار این سیــســتم منجر به توسـعه بســتـرهای شفــاف مالی و
اقتصادی در صندوق و زیر مجموعه های آن خواهد گردید.

 داشبورد مدیریتی صنـدوق قابلیت نظارت چند بعدی بر عملیات صنــدوق و شـرکت های تابعه را خواهـد داشـت که از
جمــله می‌توان به ارائه “عملــکرد تولـید” ، “پرتــفوی ســهام” و “فــروش” شــرکت های تابعـه و همــچنــین “آمـار به روز
بازنشستگان و مشارکین” وخدمات ارائه شده به ذینـفـعان و “منـابع و مصــارف” صنــدوق در فاز نخـــست  اشاره نمود.
همــچنین با توجه به زیرساخت های موجود در سامانه شفـاف سازی مزبور و لزوم گسـترش ابعاد حاکــمیت شرکتی،
امکان نظارت مناسب بر شرکت‌های صندوق فراهم خواهد شد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.