گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد (شرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو)اهداف اختصاصی

  1. 1.ایجاد زنجیره تأمین تولید و فروش فولاد جهت کسب ارزش افزوده حداکثری

  2. 2.تمرکز بر روی در صنعت فولاد و خروج از سرمایه گذاری های ناهمگون از طریق مدیریت سهام و شرکت های در اختیار و زیرمجموعه

  3. 3.ارتقاء نظام های کسب و کار با تبعیت از سیاست های ابلاغی صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد جهت برندسازی و ارتقاء جایگاه برند که برآیند آن توسعه و افزایش سهم بازار است

  4. 4.بکارگیری و فعالیت بر اساس ابزارهای نوین و دقیق مدیریت منابع و مصارف جهت به حداقل رساندن خطا و زمینه های فساد