مدیران شرکت گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد

men avatar
جناب آقای دکتر مدیر عامل و نایب رئیس هئیت مدیره
men avatar
جناب آقای دکتر عبدالکریمی سرپرست مالی
men avatar
جناب آقای دکتر یوسفیان سرپرست سرمایه گذاری
men avatar
جناب آقای دکتر قوی فکر سرپرست حسابرسی داخلی
men avatar
جناب آقای اسلام دوست سرپرست حقوقی
men avatar
جناب آقای مهندس پژوهنده فر سرپرست انفورماتیک